Vedtægter

VEDTÆGTER
for
LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM

§ 1 Navn

Foreningens navn er Landsforeningen Rett Syndrom. Stiftelsesdag den 30. januar 1988.
Foreningen er tilknyttet Landsforeningen LEV.

§ 2 Formål

 • At samle forældre, venner og andre interesserede omkring piger med Rett syndrom, til drøftelse og løsning af spørgsmål af fælles interesse.
 • At sprede kendskab til og forståelse for de specifikke problemer, dette handicap kan/vil medføre for piger med Rett syndrom og deres familier.
 • At arbejde for oprettelse af socialpædagogiske tilbud i førskolealderen, skoletilbud, bomuligheder, beskæftigelse samt aflastningsmuligheder afpasset efter deres specifikke behov og muligheder.
 • At deltage/sprede kendskab til det internationale arbejde vedrørende forskning i og behandling af Rett syndrom.
 • At støtte specifikke formål til gavn for piger med Rett syndrom.
 • At støtte og vejlede de enkelte piger med Rett syndrom og deres familier i sociale og helbredsmæssige spørgsmål.
 • At udgive et medlemsblad, hvori kan bringes nyt vedrørende Rett syndrom, forskning, udvikling af kommunikationshjælpemidler, oversættelse af relevante udenlandske artikler, læserbreve, udveksling af erfaringer og i øvrigt stof der formodes at være af interesse for foreningens medlemmer og Rett-interesserede persongrupper.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1 Medlemmer

Foreningen er åben for følgende medlemskaber:

 • Enkeltmedlemskab: For enkeltpersoner med interesse for Rett Syndrom
 • Familiemedlemskab: For familier med interesse for Rett Syndrom
 • Støttekontingent: For selskaber, firmaer, institutioner og selskaber, der sympatiserer med foreningen, og som ønsker at støtte formål til gavn for piger med Rett Syndrom.
 • Bladmedlemskab: For institutioner/bosteder med interesse for Rett Syndrom. Dette medlemskab giver ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Bladmedlemskab er kontingentfrit

Generalforsamlingen kan udnævne ekstraordinære medlemmer. Som ekstraordinært medlem kan udnævnes personer, der ved en ganske særlig indsats, normalt over flere år, har arbejdet for foreningens formål. Ekstraordinært medlemskab er kontingentfrit.

Alle medlemskaber giver ret til deltagelse i foreningens arrangementer.

Stk. 2 Kontingent

Medlemmer betaler til foreningen et kontingent, der fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling. Kontingent betales senest 1 måned efter opkrævning.

Stk. 3 Lokalforeninger

Foreningens medlemmer kan i samråd med bestyrelsen danne lokal- eller emnegrupper til fremme af foreningens formål.

Stk. 4 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Kontingentrestance ud over 1 år betragtes som udmeldelse af foreningen.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Indkaldelse

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 7 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Stk. 2 Dagsorden

Dagsordenen skal som minimum behandle følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Stk. 3 Forslag til dagsorden

Forslag, der ønskes behandlet i henhold til dagsordens punkt 8, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Dog skal forslag til vedtægtsændringer være fremme senest 5 uger før generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at udsende endelig dagsorden med indkomne forslag samt det reviderede regnskab til foreningens medlemmer senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Afstemning

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Vedtægtsændringer skal dog besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Kun enkeltmedlemskab og familiemedlemskab, giver ret til at stemme. Hvert af disse medlemskaber giver ret til 1 stemme.

Står stemmerne ved en afstemning lige, anses forslaget for forkastet.

Et forslag, der er forkastet på henholdsvis en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny, før næste ordinære generalforsamling.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Almindeligvis foregår afstemning ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten eller et medlem forlanger det.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter skal ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. Er der stemmelighed mellem to kandidater, anvendes lodtrækning.

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen eller ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt rejser begrundet krav herom overfor bestyrelsen.

Indkaldelse skal da ske ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer, og den ekstraordinære generalforsamling skal da afholdes inden 40 dage.

Indvarslingsfristen til den ekstraordinære generalforsamling skal være minimum 14 dage.

§ 5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse. Bestyrelsen består af 6 personer og 2 suppleanter. Såfremt der ikke kan opnås valg af 6 personer, kan bestyrelsen undtagelsesvis fortsætte arbejdet med minimum en formand, sekretær og en kasserer.

Personer, der ønsker at stille sin kompetence, energi og erfaring til rådighed for bestyrelsen / foreningen, kan tilknyttes bestyrelsen og deltage i bestyrelsesarbejdet på suppleantlignende betingelser.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær/næstformand og kasserer, 3 menige bestyrelsesmedlemmer samt en 1. og 2. suppleant.

Bestyrelsens medlemmer og suppleanterne vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen. Således er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide supplerer bestyrelsen sig blandt sine suppleanter. I påkrævet tilfælde kan det på næstfølgende generalforsamling være nødvendigt at vælge et erstatningsmedlem for kun 1 år, således at halvdelen af bestyrelsen stadig vil være på valg hvert år.

Flertallet af bestyrelsesmedlemmer skal være forældre/ pårørende til piger med Rett syndrom.

Dersom der ved afstemning i bestyrelsen opstår stemmelighed, er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen kan til varetagelse af specielle opgaver nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

Det påhviler bestyrelsen at optage og udsende referat af generalforsamlingen samt optage referat af bestyrelsesmøder og føre disse til protokol.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 6 Økonomi

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

§ 7 Hæftelser

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilken alene den af foreningen tilhørte kapital hæfter.

§ 8 Opløsning af foreningen

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt det er anført som særligt punkt på dagsordenen, og når ¾ af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Den sidste generalforsamling skal afholdes mellem 30 og 40 dage efter afholdelsen af den første generalforsamling.
Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til gavn for piger med Rett syndrom efter generalforsamlingens vedtagelse.

§ 9 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen d. 31. august 2012. Der erstatter tidligere vedtægter og træder i kraft med omgående virkning.


Indsamling

Foreningen samler ind til at give danske rett-patienter og deres familier ekstra gode oplevelser, når vi skal fejre foreningens 30 års jubilæum i 2018, på det årlige Weekendkursus for familier til børn med Rett Syndrom.

Ser mere her.

Info

Landsforeningen Rett Syndrom
TLF: 70 20 20 53

Bank: Sydbank
Reg.nr: 6060
Kontonr: 1111226

Facebook

Møde os på facebook.

Hvis du er forældre til en med RETT kan du også komme med i vores
facebook gruppe

På siden